Negocierea CoCa, punct cu punct: Proces verbal intalnire FNPMF-CNAS, 07.04.2010

Incheiat  astazi, 07.04.2010, cu ocazia intalnirii dintre reprezentantii Federatiei Nationale a  Patronatelor  Medicilor de Familie  si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la sediul C.N.A.S.

La intalnire participa:                          

Din partea F.N.P.M.F:

Dr. Doina Mihaila – Presedinte F.N.P.M.F.

Dr. Grom Adrian – membru

Dr. Rodica Tanasescu – membru, Presedinte S.N.M.F.

Dr. Dorin Gabor – Vicepresedinte F.N.P.M.F. si S.N.M.F.

Dr. Paul Serban – membru

 

Din partea C.N.A.S.:

 

Nicolae Lucian Duta – Presedinte

Dr. Dorin Ionescu – Director General

Dr. Adina Geana – Director General Adjunct

Ec. Leana Stoea – Director General Adjunct

Dr. Marius Octavian Filip – Director General Adjunct – Medic Sef

Cons. Jur. Liliana Mihai – Director Directia JCAI

Ec. Victoria Eremia – Director Directia Contractare Decontare

 

Intalnirea de astazi, are ca tema discutarea detaliilor tehnice referitoare la aplicarea Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, pentru medicii de familie.

Reprezentantii FNPMF refuza bugetul estimat sau alta forma de plafon la prescriere, dar accepta necesitatea folosirii judicioase a fondului pentru medicamente.

In urma discutiilor, se convin urmatoarele:

 1. Mecanismele de utilizare eficienta a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu si fara contributie  personala in tratamentul ambulatoriu, vor intra in vigoare la data de 01.07.2010. C.N.A.S. si F.N.P.M.F.  vor definitiva mecanismul de implementare, pana la data de 01.06.2010.

In acest sens, se modifica Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, astfel:

a)      La Anexa 3 – Model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – art. 7 punct 38 se reformuleaza, astfel:

„38) sa recomande asiguratilor tratamentul adecvat, cu respectarea conditiilor privind modalitatile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficienta a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu si fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu”;

b)      La Anexa 1, Capitolul IV – Dispozitii finale – dupa punctul 6, se introduce un nou punct 7, cu urmatorul cuprins:

„7) Criteriile pentru respectarea modalitatilor de prescriere, respectiv de utilizare eficienta a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, se stabiliesc in termen de 90 zile si se aproba prin Ordin comun Ministrul Sanatatii/Presedinte C.N.A.S.”.

 1. La Anexa 1, Capitolul I – Pachetul minimal de servicii medicale – litera A. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: se reformuleaza si se inlocuieste:

A.     Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: Asistenta medicala de urgenta (anamneza, examen clinic si tratament) se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie. Asistenta medicala de urgenta, se refera la cazurile prevazute la litera A, Capitolul I din Anexa 21, precum si la cazurile prevazute in lista de la literele B si C din Capitolul I Anexa 21, pentru care medicul de familie a acordat primul ajutor si a asigurat trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate (de exemple: accident, traumatisme, pierderea cunostintei).

 1. La Anexa 1, Capitolul I – Pachetul minimal de servicii medicale – litera E, se reformuleaza: Activitati de suport.  Eliberare de acte medicale: – certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale”;
 2. La Anexa 1, Capitolul III – Pachetul de servicii medicale de baza – se introduce o noua litera J), cu urmatorul cuprins:

„j) Activitati de suport – Eliberare de acte medicale: – certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri;”

 

 1. La Anexa 1, Capitolul III – Pachetul de servicii medicale de baza – litera F. Servicii medicale curative, prima teza va avea urmatorul cuprins: „Consultatie in caz de boala pentru afectiuni acute, intercurente sau cronice programabile care cuprinde:…”
 2. La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 1 alin.(2) punct a) 1. se reformuleaza, astfel: „1. numarul de puncte, acordat pe o persoana inscrisa in lista, in raport cu varsta persoanei inscrise:

Grupa de varsta

0 – 3 ani

4 – 59 ani

60 ani si peste

Numar de puncte / persoana / an

11,2

7,2

11,2

 

 1. La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 1 alin.(2) punct a) 5., teza a doua, se reformuleaza, astfel:

„5. In situatia in care numarul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii inscrise

pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200, programul de 35 de ore

pe saptamana se poate prelungi corespunzator, sau se poate modifica, in sensul schimbarii raportului prevazut la alin. 3 litera b., cu asigurarea minimului de consultatii la domiciliu necesare conform prevederilor din Nota 2 a lit. H Capitolul II – Anexa 1.”

 

 1. La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 1 alin.(3) punct a), se reformuleaza  astfel:

„a) Numarul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical-consultatie este:

– Consultatie  la domiciliu -15  puncte

– Consultatie la cabinet – 5,5 puncte

 

9.    La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 1 alin.(3) punct b), ultimul paragraf, se completeaza, astfel: „ – in medie,  o consultatie la domiciliu /zi”.

 

10.  La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 9 alin. (1) va avea urmatorul cuprins:

„(1) Valoarea minima garantata a punctului “per capita” este unica pe tara; pentru trim. II si III ale anului 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata „per capita”  este in valoare de 4,5 lei; pentru trim. IV 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata „per capita” va fi calculata in functie de fondurile aprobate cu aceasta destinatie, va fi prevazuta in norme si nu va putea fi mai mica decat valoarea minim garantata din trim. II si III.”

 

11.  La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – la art. 9 alin. (3) va avea urmatorul cuprins:

„(3) Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara; pentru trim. II si III ale anului 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este in valoare de 0,9 lei; pentru trim. IV 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu va fi calculata in functie de fondurile aprobate cu aceasta destinatie, va fi prevazuta in norme si nu va putea fi mai mica decat valoarea minim garantata din trim. II si III.”

 

12.  La ANEXA 2 – MODALITATILE DE PLATA in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale, precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ – art. 12 va avea urmatorul cuprins:

„art.12 Persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris (prin posta), in maximum 30 zile lucratoare, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca asiguratul are obligatia sa transmita o copie conform cu originalul dupa fisa medicala, prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca asiguratul pastreaza fisa medicala a acestuia, conform legii.”.

13.  La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct V. Obligatiile partilor, A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate – art. 6 litera h) se completeaza astfel:

„h) (…….) pentru plata punctelor „per capita” ,pe serviciu medical si numarul de puncte aferente, prin afisare atat la sediul caselor de asigurari de sanatate….”.

 

14.           La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct V. Obligatiile partilor, A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate – art. 6 litera k) se completeaza astfel:

„k) (…….) conditiile de a beneficia de aceste servicii, in conditiile literei g) sumele reprezentand contravaloarea….”.

 

 1. La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct V. Obligatiile partilor,    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale – art.7  pct. 18, va avea urmatorul cuprins:

18. a. sa respecte programul de lucru si sa-l comunice caselor de asigurari de sanatate, in baza unui formular, al carui model este prevazut in norme, program asumat prin prezentul contract si care se depune la casa de asigurari de sanatate la dosarul de contractare.

b. programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sanatate publica, care se depune la casa de asigurari de sanatate in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii contractului.”

 

16.  La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct VI Modalitati de plata – art.8 pct. 1.4, va avea urmatorul cuprins:

„1.4 Valoarea minima garantata a punctului “per capita” este unica pe tara; pentru trim. II si III ale anului 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata „per capita”  este in valoare de 4,5 lei; pentru trim. IV 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata „per capita” va fi calculata in functie de fondurile aprobate cu aceasta destinatie, va fi prevazuta in norme si nu va putea fi mai mica decat valoarea minim garantata din trim. II si III.”

 

17.  La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct VI Modalitati de plata – art.8 alin. 2.2, va avea urmatorul cuprins:

„2.2 Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara; pentru trim. II si III ale anului 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este in valoare de 0,9 lei; pentru trim. IV 2010 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu va fi calculata in functie de fondurile aprobate cu aceasta destinatie, va fi prevazuta in norme si nu va putea fi mai mica decat valoarea minim garantata din trim. II si III.”

 1. La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct X. Incetarea, rezilierea si suspendarea contractului – art.13 litera h) va avea urmatorul cuprins:

„h) la a patra constatare a nerespectarii oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 7 pct.  6, 8, 12, 15, 16, 17, 18.a., 20, 22, 23, 24, 27, 32”.

 

19.  La ANEXA 3 – model – CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara – punct X. Incetarea, rezilierea si suspendarea contractului – art.15, va avea urmatorul cuprins:

art.15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspenda la data la care a intervenit una din urmatoarele situatii:   

a)  in cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;

 b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurari de sanatate;

 c) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzator numai medicului, aflat in contract, care se afla in situatia descrisa anterior;

(2) Pentru nerespectarea de catre furnizorii de servicii medicale a termenelor de plata a contributiei la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate se datoreaza majorari de intarziere in conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform contractelor incheiate se suspenda dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmeaza a fi decontate, de la data de inregistrare a documentului prin care se constata nesolutionarea pe cale amiabila a unor litigii intre partile contractante pana la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurenta sumei care a facut obiectul litigiului.”

 

 1. La ANEXA 4 – model CONVENTIE DE INLOCUIRE*) (anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ……………………) intre reprezentantul legal al cabinetului medical si medicul inlocuitor – punctul II. Obiectul contractului va avea urmatorul cuprins:

„II. Obiectul contractului

(1)                Preluarea activitatii medicale a medicului de familie …………………, cu contractul nr. …….., pentru o perioada de absenta de …………., de catre medicul de familie ……………………………………………….

(2)                Prezenta conventie se depune la casa de asigurari de sanatate odata cu inregistrarea primei perioade de absenta in cadrul derularii contractului si se actualizeaza, dupa caz.”

 1. La ANEXA 6 – CONVENTIE DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara art.5 punctul 15 va avea urmatorul cuprins:

„15. a. sa respecte programul de lucru si sa-l comunice caselor de asigurari de sanatate, in baza unui formular, al carui model este prevazut in norme, program asumat prin prezenta conventie si care se depune la casa de asigurari de sanatate la dosarul de contractare.

         b. programul de lucru va avea avizul conform al directiei de sanatate publica, care se depune la casa de asigurari de sanatate in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii conventiei.”

 

 1. La ANEXA 6 – CONVENTIE DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara art.5 punctul 36 va avea urmatorul cuprins: „36. sa recomande asiguratilor tratamentul adecvat, cu respectarea conditiilor privind modalitatile de prescriere a medicamentelor, respectiv de utilizare eficienta a fondurilor alocate prescrierii medicamentelor cu si fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu”;
 2. La ANEXA 6 – CONVENTIE DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara art.11 litera g) va avea urmatorul cuprins: „g) la a patra constatare a nerespectarii oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 5 pct.  5, 6, 10, 12, 13, 14, 15.a, 17, 19, 20, 21, 24, 30.”

La ANEXA 6 – CONVENTIE DE FURNIZARE de servicii medicale in asistenta medicala primara art.13 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 13 (1) Conventia se suspenda la data la care a intervenit una din urmatoarele situatii:   

a)  in cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a contractului;

 b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baza de documente justificative prezentate casei de asigurari de sanatate;

 c) de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania sau este suspendat din exercitiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunzator numai medicului, aflat in contract, care se afla in situatia descrisa anterior;

(2) Pentru nerespectarea de catre furnizorii de servicii medicale a termenelor de plata a contributiei la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate se datoreaza majorari de intarziere in conditiile legii.

(3) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate conform conventiilor incheiate se suspenda dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmeaza a fi decontate, de la data de inregistrare a documentului prin care se constata nesolutionarea pe cale amiabila a unor litigii intre partile contractante pana la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurenta sumei care a facut obiectul litigiului.”

 

 

 

Din partea F.N.P.M.F:

Dr. Doina Mihaila – Presedinte F.N.P.M.F. –

 

Dr. Grom Adrian – membru –

 

Dr. Rodica Tanasescu – membru, Presedinte S.N.M.F. –

 

Dr. Dorin Gabor – Vicepresedinte F.N.P.M.F. si S.N.M.F. –

 

Dr. Paul Serban – membru –

 

 

Din partea C.N.A.S.:

 

Nicolae Lucian Duta – Presedinte –

 

Dr. Dorin Ionescu – Director General –

 

Dr. Adina Geana – Director General Adjunct –

 

Ec. Leana Stoea – Director General Adjunct –

 

Dr. Marius Octavian Filip – Director General Adjunct – Medic Sef –

 

Cons. Jur. Liliana Mihai – Director Directia JCAI –

 

Ec. Victoria Eremia – Director Directia Contractare Decontare –

 

 

Reprezentantii medicilor de familie au pus in discutie urmatoarele cerinte:

·         capacitate de negociere inclusa in Legea 95 pentru federatia patronala a medicilor de familie

1.    CNAS isi declina responsabilitatea pentru  initierea modificarilor  legii 95, aceasta chestiune intrand in limita de competent a ministerului sanatatii

·         cresterea finantarii  in asistenta medicala primara

1.    in conditiile actualului buget, casa a luat act de aceasta cerinta

·         modificarea prevederilor contractului cadru aflate in divergente.

1.    penalitati privind completarea necorespunzatoare a formularelor cu regim special – CNAS urmeaza sa puna in discutie aceste aspect ministerului sanatatii.

2.    modificarea cotatiilor de calcul la calculul pentru categoriile pe grupe de varsta – CNAS agreeaza dupa cum urmeaza:

§  de la 8,5 la 10,2 la grupa de varsta 0-3 ani

§  de la 5,5 la 6,6 la grupa de varsta 4-59 ani

§  de la 8,5 la 10,2 la grupa de varsta peste 60 de ani

§  pensionatii de invaliditate se incadreaza ca si cotatie de calcul la fel ca grupa de varsta peste 60 de ani

3.    suspendarea platii in conditiile existentei unui litigiu de natura financiara intre parti – CNAS sustine ca aceasta se refera la toate categoriile de furnizori, si nu numai la medicii de familie

4.    aplicarea de penalitati de intarziere in egala masura la furnizori si la platitori (case de asigurari) – CNAS sustine ca aplicarea unor asemenea penalitati nu este de natura sa rezolve aspectele si nici nu este opozabila unei institutii publice care nu produce fonduri ci doar le gestioneaza.

5.    bugetul orientativ – Medicii de familie refuza cu hotarare sa devina unici prescriptori si sa transcrie toate prescriptiile venite de la alti specialist si de la spitale. – reprezentatii CNAS propun reluarea discutiilor in perioada celor trei luni care urmeaza pana la aplicarea bugetului orientativ (prevazut a intra in vigoare de la 1 iulie). Medicii de familie refuza bugetul orientativ.

6.    avizarea de catre DSP a programului de lucru – CNAS precizeaza ca acest aspect se refera la toti furnizorii asi nu este in limita de competent a CNAS, subliniind ca pentru evitarea blocajelor a fost precizat in norme termenul de 30 de zile de la data semnarii contractului apreciat ca fiind suficient pentru depunerea acestui aviz. Medicii de familie considera ca nu este suficienta aceasta prevedere, deoarece nu exista relatii contractuale intre medicii de familie si DSP.

7.    medicii de familie reclama intarzierile la plata catre centrele de permanenta.

CNAS a luat act de cele discutate si va depune toate diligentele necesare in vederea solutionarii aspectelor mentionate .

Reprezentantii FNPMF si SNMF apreciaza disponibilitatea la dialog a CNAS si incercarea de a solutiona problemele care stau in limita de competenta a acestei institutii. In aceste conditii, reprezentantii medicilor de familie solicita afisarea pe pagina web a CNAS a proiectului de Norme Metodologice de aplicare a contractului-cadru 2010  cu modificarile agreate de parti.

 

·         Lucian Duta,

·         Adina Geana,

·         Elena Stoia,

·         Dorin Ionescu

·         Doina Mihaila,

·         Rodica Tanasescu,

·         Mirela Profir,

·         Simona Schnelbach,

·         Dorin Gabor,

·         Adrian Grom,

·         Sandra Alexiu,

·         Iuliana Negoita (reprezentant al casei de avocatura ZRP)

Voteaza: 1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (Nu a fost votat inca)
Se încarcă...

Lasa un raspuns